Juokingas dydis online dating


29-Jul-2017 21:52

juokingas dydis online dating-48

zivot s helenou online dating

an indifferent, equanimous man or woman. the act of giving every one his share; distribution. to give every one his share; to distribute; to endow.

] išblaškytų ,,medegų lietuviš- kai botanikai", ypač-gi iš Pabrėžos Botanikos, kuriems tai vardams išguldyti angliškai tarnavo man Loudon'o Encyclopc BCtia of Plant*, George Nicliolson'o Encyclo- p CBdia of Horticulture ir D-ro W.

Jusk., J uške vyčius, Schl., Schleicher, LIETUVIŠKAI-ANOLIŠKAS ŽODYNAS.

Bs., Basanavyčius, Kr., Kuršaitis, SI, Šliupas, Dauk., Daukantas, Pabr., Pabrėža, Tat., Tatare, Daukša, Mz., Miežinis, Kriauš., Kriaušaitis.

Medegą sėmiau daugiausiai iš Kuršaičio, Miežinio ir Juškevyčiaus [sansaga I, A — D] žodynų, papildydama tai daugybe mano paties surinktų žodžių, neužrašytų minėtuose žodynuose.

Prie to nepasibijojau įtraukti ir teip vadinamus naujus, taikiau ar niekiau y vairių mūsų II jaunų raštininkų nukaltus žodžius, kurių jau daugumas spėjo įgyti populiariška.

Upe*, kelio alkūne, the wind- ing of a stream, of a road.